Vryburgerstrewe

Die Strewe van die Vryburger Diensorganisasie van Suid-Afrika bewoord die kernwaardes en doelstellings van Vryburgerwees.

Die voorlees van die Vryburgerstrewe geskied by vergaderings en funksies van die Vryburgers en dien die doel van bewusmaking van die Organisasie se bestaansrede en doelstellings aan buite persone of gaste teenwoordig by sodanige funksie.

Met die voorlees van die Vryburgerstrewe word Vryburgerlede ook weer opnuut herinner aan die kernwaardes van ons beweging en hul belofte tydens hul instelling as lid van die Vryburgers van Suid-Afrika.

Die Strewe is ook ‘n handelswyse of norm wat inherent die basis moet vorm van alle Vryburgerprojekte en aksies.

STREWE

Vryburger Omgeemense van Suid-Afrika streef daarna:
• Om die Suid-Afrikaanse volk en gemeenskap te dien
• Om die Afrikaanse kultuur en tradisies te erken, uit te leef en op alle terreine te bevorder
• Om altyd die Bybel as grondslag te erken, en
• Om kameraadskap en samewerking in die gemeenskap te bevorder en aan te moedig.

“Dien met Vreugde”